Directory: Senior Management

Mackey Apison
Pengurus Besar
Mackey.Apison@sabah.gov.my
088 -268818(PA)
088 -264235
Masi Maksud
Tim. Pengurus Besar, Sektor Pengurusan
Masi.Maksud@sabah.gov.my
088-268 841/857
088-268 746
Marcella Timothy
Tim. Pengurus Besar, Sektor Pembangunan Pusat Kebudayaan
Marcella.Timothy@sabah.gov.my
088-268884
088-268 746
Flora Iban
Tim. Pengurus Besar, Sektor Pembangunan Seni Budaya
Flora.Iban@sabah.gov.my
088-259457
088-268 746
Sara Elisya Ahmad Shah
Pengarah Balai Seni Lukis Sabah
SaraElisya.Ahmad@sabah.gov.my
088-268806
088-210040