Menu

Products

Inventori Budaya Etnik Negeri Sabah - Etnik Dusun Subpan Sagamo | Code to pay : ISBN 978-967-13768-5-0

Etnik Dusun Subpan merupakan salah satu etnik di negeri Sabah yang kaya dengan aspek -aspek budaya. Walau bagaimanapun, masih terdapatbanyak lagi aspek budaya etnik Dusun Subpan yang belum dapat direkod dan memerlukan kajian lanjut. Tambahan pula budaya tersebut semakin pupus dan akan menjadi satu kerugian besar. Menerusi inventori budaya ini sebanyak 15 aspek budaya etnik Dusun Subpan telah direkod dan didokumentasikan iaitu Latar Belakang Etnik, Tempat dan Sejarah, Kegiatan Sosioekonomi, sastera Lisan Turun - Temurun dan lain – lain yang terdapat dalam inventori etnik ini. Maklumat hasil dapatan inventori menjadi rekod penting yang boleh menyokong perkembangan industri Pelancongan berasaskan budaya khususnya budaya etnik di Negeri Sabah. [ Any enquiries, please contact Marketing Division at +60138638871 - Chin Sett Ling / +60168247346 - Said ]
For online purchases, you can insert the ISBN NO into Sabah Pay > ISBN 978-967-13768-5-0

Please refer guideline here